چرا جشن حافظ به پروژه امنیتی «الیاس یالچینتاش» پاس گل داد؟

چرا جشن حافظ به پروژه امنیتی «الیاس یالچینتاش» پاس گل داد؟

چند سالی است که ترکیه می‌کوشد هرگونه «مولوی پژوهی» درباره ستاره شعر فارسی، شاعر بزرگ ایرانی که اشعارش به زبان پارسی سروده شده را به نفع خود مصادره کند و هر گونه پاسداشت تاریخی در شهر قونیه درباره این شاعر و پروژه‌های مولوی پژوهی در کشور ترکیه برگزار و ثبت…