افزایش امید به زندگی در ایران نسبت به سطح منطقه

افزایش امید به زندگی در ایران نسبت به سطح منطقه

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها به نقل از بانک جهانی، امید به زندگی که یکی از شاخص های جدی اجتماعی و اقتصادی است، در ایران نسبت به کشورهای همسایه افزایش یافته است. بر اساس آمار بانک جهانی، میزان امید به زندگی (متوسط عمر افراد) در ایران  بالاتر از…