انتشار خاطرات امیر شاپور زندنیا: از حزب سومکا تا ماجرای تیمور بختیار

انتشار خاطرات امیر شاپور زندنیا: از حزب سومکا تا ماجرای تیمور بختیار

محصول مصاحبه های کاوه بیات با شاپور زندنیا در تهران است.امیر شاپور زندنیا در سال 1376-1306 در کرمانشاه دیده به جهان گشود. نوجوانی وی مصادف با اشغال ایران از سوی قوای متفقین بود. حادثه ای که ضربه ای مهلک به حیثیت و شرف ایرانی محسوب میشد. پس از انقلاب مشروطه،…