وعده های انتخاباتی و سیاست های هویتی کابینه یازدهم در آذربایجان

وعده های انتخاباتی و سیاست های هویتی کابینه یازدهم در آذربایجان

ايران و روس تا مشروطيت و نهضت ملي و انقلاب اسلامي و دفاع مقدس بر سر پيمان خود با ايران زمين و اعتلا و پيشرفت آن ايستاده اند. اين که اين پيوند ناگسستني را با بهانه قراردادن زبان رايج بومي، محلي و محاوره اي هدف قرار داده و از بدنه…