ردیه ای بر اتهام نژادپرستی ؛ دور ایران رو تو خط بکش!

ردیه ای بر اتهام نژادپرستی ؛ دور ایران رو تو خط بکش!

 نکاتی در باب برخی آداب و بایسته های پژوهش، که فراگیری آنها برایم فرصت مغتنمی شد که همواره کوشیدم تا قدر و منزلت آن را دانسته، و به آن عمل کنم. یکی از این نکات، تاکید استاد بر ضرورت "ارجاع" در اثبات "ادعا" بود. استاد تاکید داشت که من (یعنی…