دیپلماسی؛ انسجام ملی و قدرت ملی

دیپلماسی؛ انسجام ملی و قدرت ملی

 دولت و ملت و سایر مظاهر و مبانی قدرت مجموعا تعیین‌کننده اقتدار ملی هستند. چنانچه کشوری از جایگاه تاثیرگذار بین‌المللی و نیز شاخص‌های بالنده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار باشد این کشور در عرصه بین‌المللی با تکیه بر قدرت ملی خویش می‌تواند در تعامل با سایر کشورها از موضع برتر…