«فقر نظری رهیافت مدرنیسمِ ضد ناسیونالیسم»/ آنتونی دی اسمیت

«فقر نظری رهیافت مدرنیسمِ ضد ناسیونالیسم»/ آنتونی دی اسمیت

آنتونی اسمیت استاد دانشگاه و نظریه پردازی است که به اصالت ملت های کهن اعتقاد دارد و منتقد نظریه های مدرنی است که همه ملت های جهان را برساخته نخبگان، یا دولت می پندارند. هر چند وی می پذیرد که بسیاری از ملت های جدید در آسیا و آفریقا محصول…