دست کاری در نتایج سرشماری آذربایجان

دست کاری در نتایج سرشماری آذربایجان

، باید گفت که به تالشها « اجازه دادند» که رسما تا 112000 نفر و یا 45/1 بار در مقایسه با سال 1999 افزایش یابند. این به آن معناست که تالشها 3/1% از کل جمعیت آذربایجان را تشکیل داده و تقریبا « به روسها» می رسند. در این سرشماری ارمنیها…