تبلیغات نامتعارف و سیاسی اپراتور همراه آذرتل: اپراتور تلفن یا حزب سیاسی

تبلیغات نامتعارف و سیاسی اپراتور همراه آذرتل: اپراتور تلفن یا حزب سیاسی

اپراتور تلفن همراه آذرتل از بدو تاسیس سعی کرده است با تبلیغات سیاسی و شعارهای نامتعارف متعصبانه که رنگ و بوی بسیج گری قومی دارد، پا به عرصه فعالیت اقتصادی بگذارد. پیام های تبلیغاتی ای که این اپراتور در سطح شهر، سایت و یا بروشور های خود منتشر می‌کند بیش…