ایران شمالی، آیا جواب«های»،هوی است؟

ایران شمالی، آیا جواب«های»،هوی است؟

می‏گذرد.از همان روزهای نخست این ماجرا،و حتی‏ پیش از اعلان رسمی این نامگذاری در تابستان‏ 9721 شمسی بسیاری از ایرانیان به روشنی می- دانستدن که «آذربایجان» نامیدن اران جز طرح و تمهیدی برای اجرای یک رشته آمال الحاق- گرایانه آتی،چشم طمع دوختن به آذربایجان‏ راستین و واقعی انگیزهء دیگری در…

خورشید ایرانی،هلال عثمانی

خورشید ایرانی،هلال عثمانی

و مذهبي ايران با سرزمين‌هاي شمال ارس نبود.برخلاف آنچه شايد تصور شود، استيلاي روسيه تزاري بر مناطق مسلمان‌نشين قفقاز و آسياي مركزي منجر به قطع ارتباط مردمان اين نواحي با جهان اسلام نشد، چنان‌كه با آغاز روند صنعتي شدن قفقاز در اواخر سده 19، سطح روابط اقتصادي ايران با اين…