روز سیاه ترکمنچای

روز سیاه ترکمنچای

امیرحسین جعفری: نام ترکمانچای با گذشت سال‌های بسیار هنوز بوی شکست را در ذهن‌ها بازآفرینی می‌کند؛ واقعه‌ای که در ذهن تاریخی ایرانی‌ها یک تحقیر و بازنمایی ضعف سیاسی، نظامی و دیپلماتیک در برابر همسایه شمالی بود. گزافه نیست اگر بگوییم نوعی روس‌هراسی هم با این قرارداد و همتایش یعنی گلستان…