ده زبان بسیار کهن که هنوز به آنها صحبت می‌شود

ده زبان بسیار کهن که هنوز به آنها صحبت می‌شود

تحول زبان مانند تحول زیستی است، دقیقه به دقیقه و نسل به نسل اتفاق می‌افتد. بنابراین هیچ شکاف مشخصی بین یک زبان و زبان دیگری که از آن توسعه یافته وجود ندارد، به همین دلیل غیرممکن است که بگوئیم یک زبان واقعا از زبان دیگر قدیمی تر است، همگی زبان‌ها…