بحران شبه جزیره کریمه و ژئوپلیتیک ما

بحران شبه جزیره کریمه و ژئوپلیتیک ما

چالشهای میان آنها با تاتارهای  شبه جزیره کریمه پیدایش مجموعه ای از رهبران پانترکی بود که توانستند به جریان نوظهور پانترک  در امپراتوری عثمانی کمک کنند، از تربیت یافتگان این جریان محمد امین رسول زاده مبدع جهموری به اصطلاح آذربایجان در بخشی از قفقاز جنوبی(آران و شروان) در سال 1918…