همه ایرانیان برای ایران

همه ایرانیان برای ایران

ندارد. بعد از بروز و بازتاب مجموعه‌اي از آراء تند و شتابزده در آغاز انقلاب مبني بر تفوق «اسلاميت» بر «ايرانيت» و رخدادهاي عبرت‌آموز بعدي در تأكيد بر اين واقعيت كه كشور بودن كشورها و ملت بودن ملت‌ها تنها به رأي و تصميم يك گروه در يك مقطع خاص بستگي…