نگاهی به رویه تلویزیون در ساخت سریالهای تاریخی

نگاهی به رویه تلویزیون در ساخت سریالهای تاریخی

باد، سال‌های مشروطه، کیف انگلیسی و مشتی پوچ نامه دیگر از جمله سریال هایی هستند که با سرمایه ملت ایران و در پرتو همکاری دو گروه ناآگاه و آگاه و همفکر با یکدیگر ساخته شده اند. گروه ناآگاه کسانی هستند که همچنان در توهم بازتولید تمدنهای گذشته سیر می کنند و…