بزرگان درباره استاد سخن چه می‌گویند؟

بزرگان درباره استاد سخن چه می‌گویند؟

♦️ محمدعلی فروغی سرافرازانه می‏گویم که قوم ایرانی، در هر رشته از علم و حکمت و ادب و هنرهای دیگر، فرزندان نامی بسیار پرورانده است؛ ولیکن اگر هم به جز سعدی کسی دیگر نپرورده بود، تنها یکی برای جاوید کردن نام ایرانیان بس بود... ♦️ عبدالحسین زرینکوب سعدی‌ مهندس‌ و…