بلومبرگ:الهام علی اف با بزرگترین نارضایتی دوره حکومت خود مواجه است

ملي جمهوري آذربايجان در دو مرحله، اين کشور وابسته به نفت را  با امتحان دشواري روبرو کرد. روزهاي دشوار رييس جمهوري آذربايجان که زمام امور اين کشور را طي ساليان طولاني در اختيار داشته، تازه در آغاز راه است. »بلومبرگ افزوده است : « منات، واحد پول ملي ج.آذربایجان ،…