با بنزین امنیت و اشتغال و آرامش ملت را به آتش نکشید

با بنزین امنیت و اشتغال و آرامش ملت را به آتش نکشید

بی تدبیری دولت در گران کردن ناگهانی قیمت بنزین بر کسی پوشیده نیست.دولت طی 6 سال گذشته حتی یک ریال بر قیمت بنزین نیافزود.در تبلیغات انتخاباتی و بعد از آن،مسئولین دولت سیاست دولت گذشته را در سهمیه بندی بنزین و پرداخت یارانه و کارت سوخت،نه تنها زیر سوال بردند بلکه…