در نشست تخصصی قفقاز مطرح شد: دستکاریهای حکومتی در تاریخ با اهداف سیاسی در جمهوری آذربایجان

در نشست تخصصی قفقاز مطرح شد: دستکاریهای حکومتی در تاریخ با اهداف سیاسی در جمهوری آذربایجان

نشست تخصصی «سلسلسه های حکومتگر ایران به رواین تاریخ نگاری جمهوری آذربایجان» در بنیاد مطالعت قفقاز برگزار شد. به گزارش آذریها به نقل از شفقنا، در ابتدای نشست علی کالیراد با قرائت بخشی از یک پژوهش در مورد جمهوری نشست تخصصی «سلسلسه های حکومتگر ایران به رواین تاریخ نگاری جمهوری…

دولت ضعیف،با سنت دولت قوی:ترکیه

دولت ضعیف،با سنت دولت قوی:ترکیه

 بين آنها، مصطفي كمال آتاتورك به عنوان رهبر، افسران نظامي هستند و ترجيح دادند تقريباً هر آنچه متعلق به گذشته است حذف كنند زيرا عقب مانده و كهنه ارزيابي شدند. آنها انجمن های اخوّت را تعطيل و آن را تهديدي براي قدرت دولت و وحدت و يكپارچگي دولت مي دانستند.…