بهاریه‌ای از شاعر ایرانشهر

بهاریه‌ای از شاعر ایرانشهر

شعری در استقبال بهار از حکیم نظامی با صدای علیرضا بهرامی بیا باغبان خرمی ساز کن          گل آمد در باغ را باز کن نظامی به باغ آمد از شهر بند         بیارای بستان به چینی پرند ز جعد بنفشه برانگیز تاب         سرنرگس مست برکش ز خواب لب غنچه…