من هم فردوسی هستم

  آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر انقلاب«اکنون نه به تبریز و به ایران تنها دنیا همه یک دهن به پهنای فلکبگشوده به اعجاب و به تحسین تمام با هرچه زبان و ترجمان ِ دل و جان در گوش تو با دهان پر می گویند :فردوسی و شاهنامه جاویدانند !»                                                                                                    استاد شهریارهفته گذشته در شهر سلماس،…