کورش و فرزندش، توحید را گسترش دادند/ ایرانی بودن یعنی آلیاژی از ایران و عقاید اسلامی

کورش و فرزندش، توحید را گسترش دادند/ ایرانی بودن یعنی آلیاژی از ایران و عقاید اسلامی

و هنر و نوعاً مروج توحید و اخلاق بوده اند گفت: کورش و فرزندش با جهاد فرهنگی به ظاهر نظامی خود، توحید را در بین النهرین و سومر و مصر و آتن گسترش دادند.ایران از زمان پیش از تاریخ یعنی قرن ها پیش از آنکه اولین تمدن ها درحوالی بین…