تبلیغ و عرضه کتاب یک بی‌وطن در قلب تهران!

تبلیغ و عرضه کتاب یک بی‌وطن در قلب تهران!

روزنامه اینترنتی فراز: بله، درست متوجه شدید! «هیچ دوستی به‌جز کوهستان»، رمان همان بهروز بوچانیِ معرف حضور همه است که عکس های آن را از دیوارهای مجتمع تجاری کوروش آویخته و تبلیغش می‌کنند. همان بوچانیِ معروف که در تمام سال های فعالیت اش علیه وحدت و موجودیت ایران کوشید و…