انتشار کتاب روابط ایران و ترکیه؛از سقوط دولت عثمانی تا برآمدن نظام جمهوری

انتشار کتاب روابط ایران و ترکیه؛از سقوط دولت عثمانی تا برآمدن نظام جمهوری

 این کتاب جدیدترین پژوهش «کاوه بیات» در حوزه تاریخ معاصر است که با بررسی اسناد و مکاتبات دولتی به‌صورت پژوهشی در خصوص کیفیت روابط دو کشور که مراحلی حساسی را پیموده است، درآمده است. این پنج سال مصادف است با انقراض تدریجی قاجاریه و ظهور رضاشاه در ایران و همچنین…