بازی جدید فراکسیون: از بیت رهبری تاییدمان کردند

بازی جدید فراکسیون: از بیت رهبری تاییدمان کردند

در اولین و آخرین جلسه فراکسیون به اصطلاح مناطق ترک نشین آقای "الف" نماینده قم دیرتر از سایرین وارد جلسه می شود.برخی حاضرین علت تاخیر را جویا می شوند.آقای الف می گویند: از بیت رهبری تماس گرفته بودند و می پرسیدند که چه کار می کنید؟ من هم گفتم می…