افزایش بدهی خارجی جمهوری باکو به بیست درصد تولید ناخالص ملی

خارجي این قلمرو در ابتداي ژانويه 2016 به مبلغ شش ميليارد و هشتصدونودوچهار دلار، معادل ده ميليارد و هفتصدوپنجاه و يک ميليون منات رسيده است. وام هاي جمهوري باکو که اساسا از بانک جهاني، بانک توسعه آسيا، بانک توسعه اسلامي، بانک اروپايي نوسازي و توسعه، آژانس همکاري بين المللي ژاپن…