آیا مناقشه قراباغ در چارچوب قواعد و موازین حقوق بین الملل قابل حل است/ آرسن نظریان

آیا مناقشه قراباغ در چارچوب قواعد و موازین حقوق بین الملل قابل حل است/ آرسن نظریان

نزدیک به بیست و سه سال است که سازمانهای بین المللی در تلاشند تا طبق موازین حقوق بین الملل راه حلی برای مناقشه قراباغ پیدا کنند. اما دورنمای حل مساله اکنون، به ویژه پس از جنگ چهار روزه آوریل گذشته از هر زمان دیگری نامشخص تر و غیرمحتمل تر است.…