بی حرمتی به پرچم در مراسم اعضای جبهه ملی،پرچم ایران رومیزی شد

برانگیخت.پرچم نمادی مقدس است که در عرف سیاسی کاربردی مشخص و توام با احترام دارد. جایگاه پرچم در مراسم ها و آئین ها بر دیوار یا بلندترین نقطه است به طوری که بالای سر افراد قرار گیرد نه در سطح مساوی یا پست تر. پرچمها به جز آئین های سوگند…