نام آران و شروان برای شمال رود ارس در نقشه های دولت عثمانی

نام آران و شروان برای شمال رود ارس در نقشه های دولت عثمانی

نام آذربایجان در سال ۱۹۱۸ میلادی توسط حزب مساوات و با حمایت دولت عثمانی برای سرزمین های شمال رود ارس بکار گرفته شد. این نقشه 120 سال قبل به مانند سایر نقشه های تاریخی از نام شروان و آران برای سرزمین های عزیز شمال رود ارس استفاده کرده است.

گزارش وزارت خارجه در خصوص مصادره مفاخر ملی توسط ترکیه-1324

  سند هفته، آذریها: پیشینه اقدامات ضد ایرانی در ترکیه در راستای مصادره شخصیت های و مفاخر ملی ایران دست کم به دوران ترکان جوان و کمیته اتحاد و ترقی می رسد و تا دوره های بعدی تداوم پیدا میکند. از این دوره سعی شد با مصادره مواریث تاریخی کشورهای…