گامی دیگر در راستا تحریف سیستماتیک تاریخ از سوی رژیم باکو

گامی دیگر در راستا تحریف سیستماتیک تاریخ از سوی رژیم باکو

در چارچوب تحريف و جعل تاريخ و  تلاش هاي کشورهاي منطقه براي تصاحب پيشينه تاريخي ايران، با همکاري موسسه هاي شرق شناسي جمهوري باکو و روسيه، کتاب «از سلجوقيان تا عثماني ها» در مسکو به زبان روسي منتشر شد.به گزارش خبرگزاري رسمي آذرتاج جمهوري آذربايجان، مولف کتاب «از سلجوقيان تا…