سالروز تاسیس صفویه گرامی باد

سالروز تاسیس صفویه گرامی باد

بود که دولت صفوی در راستای ملت سازی سعی داشت علاوه بر دولت واحد، مذهب مشترکی را به کل قلمرو تعمیم دهد. دولت واحد و متمرکز به همراه مذهب مشترک باعث شد پایه های ملت جدید ایران  و هویت ایرانی که تا به امروز ادامه یافته ، تحکیم یابد.شاه اسماعیل…