تجاوز عثمانی به آذربایجان و قتل عام مردم تبریز / نصرالله صالحی

تجاوز عثمانی به آذربایجان و قتل عام مردم تبریز / نصرالله صالحی

شاه طهماسب بعد از نزديك به 54 سال سلطنت، در 15 صفر 984 درگذشت. وي در دوران سلطنت خود از چنان قدرت و اقتداري برخوردار بود كه به تعبير اوروج بيگ بيات «بر دل تركان ]عثماني[ لرزه مي انداخت.»[1] . مرگ اين پادشاه مقتدر و فقدان يك جانشين مشخص كه…