تجدید چاپ کتاب «تانی و هرزی» استاد کارنگ در تبریز

تجدید چاپ کتاب «تانی و هرزی» استاد کارنگ در تبریز

به دهها قبل باز می گردد. زنده یاد کارنگ برای این پژوهش به مطالعات میدانی زیادی دست زد و به روستاهای دور افتاده آذربایجان سفر کرد و در نهایت موفق به تدوین دستور زبان تاتی شد.زندگی نامه کارنگعبدالعلی کارنگ در زمستان 1302ش . در دربند(کوچه) مقتدر، محله دَوَه چی (شتربان)…