تجربه های ناموفق آمریکا در آموزش دو زبانگی

تجربه های ناموفق آمریکا در آموزش دو زبانگی

ساموئل هانتیگتون بسیاری از کشورها دارای یک جریان اصلی فرهنگی هستند که مردم این جوامع به درجات متناوب در آن مشارکت دارند. علاوه بر این فرهنگ ملی، خرده فرهنگ هایی وجود دارند که معمولاً در زیر مجموعه فرهنگ ملی و گاهی بین المللی قرار می گیرند. این خرده فرهنگ ها…