رابطه ایران با عثمانی؛ از ضعف تا اقتدار

رابطه ایران با عثمانی؛ از ضعف تا اقتدار

ساخته و شوشتر و دزفول را به قلمرو دولت صفوي ملحق كند. شاه اسماعيل در همان سال به عراق عرب نيز لشكر مي‌كشد و ضمن تسخير بغداد، سرتاسر عراق عرب را در زمره قلمرو دولت ايران در‌آورد.1شاه اسماعيل سال پيش‌تر نيز ايالات دياربكر و ارزنجان را متصرف شده بود. بدين‌گونه…