قومیت واحد، دلیل ایجاد یک کشور مستقل نیست | گفتگو با احسان هوشمند

قومیت واحد، دلیل ایجاد یک کشور مستقل نیست | گفتگو با احسان هوشمند

در شرایطی که عموم مردم عراق و البته دولت مرکزی موافق جدایی یک‌منطقه از کشور باشند، منازعه‌ای پدید نمی‌آید و در قالب قواعد حقوق بین‌المللی سنجیده نمی‌شود اما زمانی که اکثریت مردم یک‌منطقه به‌جای همه مردم یک‌کشور تصمیم می‌گیرند، نمی‌توان به حق تعیین سرنوشت استناد کرد. همچنين قوميت واحد، دلیل…