جنگ‌های روس با ایران در آینه تاریخ‌ نگاری رسمی

جنگ‌های روس با ایران در آینه تاریخ‌ نگاری رسمی

اروپايي را نيازمند بازار مصرف و منابع خام كرد.در كنار اين مهم شكل‌گيري امپراتوري عثماني كه به انسداد مسيرهاي سنتي ارتباط شرق و غرب منجر شد قدرت‌هاي اروپايي را متوجه بازار و منابع ديگر كشورها در قالب اكتشاف دريايي و تصرف كشورها و سرزمين‌هاي ديگر كرد. اين تحول مهم در…