گفتار در تداوم فرهنگی ایران و نقش ترکان در انحطاط اندیشه سیاسی

گفتار در تداوم فرهنگی ایران و نقش ترکان در انحطاط اندیشه سیاسی

و چون بر منبر اسلام به نام تركان خطبه زدند، ابتداء محنت سيستان آن روز بود و سيستان را هنوز هيچ آسيبي نريده بود تا اين وقت.*   آنچه نويسندة گمنام تاريخ سيستان،هوشمندانه، دربارة سيستان به دنبال چيرگي تركان بر اين ناحيه از زمين گفته است، مي‌توان به تقدير تاريخي…