ترکهای اویغور در سوریه چه می کنند!

آموزشی در ترکیه و اردن به نبرد و کشتار شیعیان می پردازند.ترکهای اویغور که اهل تسنن هستند تحت تاثیر مبلغین وهابی ، نفرت عجیبی از شبعیان دارند و کشتار آنها را واجب میدانند.به گزارش رسانه ها اخیرا سه هزار تن از ترکهای اویغور به سوریه اعزام شده اند. در سایت…