تاثیر مهاجرت ترکان در تغییر و تحول زبان مردم آذربایجان

تاثیر مهاجرت ترکان در تغییر و تحول زبان مردم آذربایجان

مقابل عده اي كه وجود زباني با ريشه هاي آريايي و ايراني در آذربايجان را انكار مي كنند،دسته اي ديگر حساسيت و بيزاري فوق العاده اي نسبت به زبان هاي غير آريايي و غير ايراني از خود نشان مي دهند. بنابراين در متن مقاله به لحاظ ضرورت اين دو جريان…