گزارش تشکیلات مخصوصه عثمانی از ترکیب جمعیتی ایالت آذربایجان

گزارش تشکیلات مخصوصه عثمانی از ترکیب جمعیتی ایالت آذربایجان

 این کتابچه ی ۳۷ صفحه ای نظامی شامل توضیحاتی دقیق پیرامون حدود آذربایجان، وضعیت جغرافیایی، معادن، منابع طبیعی، آمار جمعیت، ترکیب قومی و تباری، ادیان و مذاهب موجود در آذربایجان و تشکیلات اداری و سیاسی آذربایجان می باشد. در صفحه ی ۱۷ این کتابچه گزارشی ارائه گردیده است از ترکیب قومی…