تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی “جزایر ابوموسی ، تنب بزرگ و کوچک”

تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی “جزایر ابوموسی ، تنب بزرگ و کوچک”

 از حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه نمادي روشن از اراده ملي براي دفاع از وجب‌به‌وجب خاك ايران شده و مقابله با هرگونه ادعا عليه حاكميت ايران بر اين جزاير، تكليفي ملي و بيانگر پاسداشت غرور و حيثيت تاريخي ملت ايران است.با توجه به جايگاه و ارزش ملي جزاير ابوموسي و…