کاریز: شاهکار تمدن ایرانی

کاریز: شاهکار تمدن ایرانی

طول کاریزهای ایران برابر با ۹ بار گردش به دور کره زمین است جواد صفی‌نژاد، پدر کاریز ایران و پژوهشگر جغرافیا معتقد است که کاریز از مهم‌ترین بخش‌های آبیاری در ایران از گذشته تاکنون است. اگر ۹ بار دور کره زمین را بپیمایید طول مجموع کاریزهای ایران است که باید…

کاخ آپادانای ایرانی در آناتولی

کاخ آپادانای ایرانی در آناتولی

جزئیاتی درباره کشف چند سال پیش یک کاخ هخامنشی در شمال سرزمینی که امروزه ترکیه می‌نامند به گزارش روزنامه «حرّیت» ترکیه کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه «اولوز» در استان «آماسیا» در شمال ترکیه یک تالار تختگاه و یک تالار ستوندار (آپادانا) را که تالاری بزرگ در یک کاخ پارسی ۲۵۰۰ ساله…