تامل در تشکیل فراکسیون توازن

تامل در تشکیل فراکسیون توازن

نافی برخی ابعاد مثبت تشکیل چنین فراکسیونی نیست، اما چند تامل را عرضه می‌کند تا به محک ارزیابی بیشتر گذاشته شود. پیش از هر چیزی یادآوری این مساله لازم است که هرگونه داوری درباره ماهیت مساله یادشده، مستلزم داشتن اطلاعات و داده‌های عینی در مورد فلسفه کانونی فراکسیون و مقاصد…