پیامدهای حقوقی و زیست محیطی توافق باکو-عشق آباد درباره بهره برداری میدان نفتی “میانی” خزر

پیامدهای حقوقی و زیست محیطی توافق باکو-عشق آباد درباره بهره برداری میدان نفتی “میانی” خزر

ماده پانزده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مقرر داشته است: « هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر ‌گردد، ممنوع خواهد بود». اما مشخص نیست عبور خط لوله از وسط این دریا چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت و آیا سایر کشورهای ساحلی خزر نسبت به این پروژه…