طرح ویژه رژیم اسرائیل برای جلوگیری از مناسبات پزشکی ایران و جمهوری باکو

طرح ویژه رژیم اسرائیل برای جلوگیری از مناسبات پزشکی ایران و جمهوری باکو

   اسرائیل طرح ويژه اي را  براي جلوگيري از مراجعه بيماران جمهوري باکو به مراکز درماني ايران و به ویژه تبریز به اجرا درآورده است.  درچارچوب اين طرح، هيات هايي از پزشکان چند مرکز پزشکي رژيم اسرائیل از جمله « مرکز سلامت زنان اسراييل» ، «مرکز طبي هورو» Horev و…