تومریس و کورش

تومریس و کورش

(به یونانی: تومیریس، تومریس، تومروس) بر آنها حکم میرانده است. مورخ معروف یونانی هرودوت مینویسد ماساگت ها آنسوی رود ارس زندگی میکردند و گویا در زمان تهم رییش (تومریس) ملکه ماساگت و کوروش که میخواسته آنسوی ارس را هم فتح کند پیام هائی رد و بدل شده است. ظاهرا زمانیکه…