جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران

جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران

ميانه ايران» است، شامل تجزيه و تحليل موضوع در عصر حاكميت سلسله ساماني، غزنوي، آل ‌بويه، سلجوقي، خوارزمشاهي تا پايان حكوت ايلخانان است. از آنجايي كه در تاريخ ايران دوره اسلامي، سنت به كارگيري بردگان در امور ديواني و نظامي- در ابعاد گسترده- آشكارا به فتوحات اعراب مسلمان و استقرار حكومت…