مروری بر جایگاه تبریز در تحولات ایران

مروری بر جایگاه تبریز در تحولات ایران

تبریز تب ریز (بهبود بخش تب و بیماری)بوده است،بدلیل آب و هوای خوب تبریز پادشاهان در گذشته به این شهر سفر کرده و رحل اقامت در این شهر را برای مدتی می افکندند و به مداوای خویش میپرداختند» این خود نشان از اهمیت تبریز برای شاهان ایران داشته است.در ادوار مختلف…

مروری بر جایگاه تبریز در تحولات ایران

مروری بر جایگاه تبریز در تحولات ایران

تبریز تب ریز (بهبود بخش تب و بیماری)بوده است،بدلیل آب و هوای خوب تبریز پادشاهان در گذشته به این شهر سفر کرده و رحل اقامت در این شهر را برای مدتی می افکندند و به مداوای خویش میپرداختند» این خود نشان از اهمیت تبریز برای شاهان ایران داشته است.در ادوار مختلف…

جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران

جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران

ميانه ايران» است، شامل تجزيه و تحليل موضوع در عصر حاكميت سلسله ساماني، غزنوي، آل ‌بويه، سلجوقي، خوارزمشاهي تا پايان حكوت ايلخانان است. از آنجايي كه در تاريخ ايران دوره اسلامي، سنت به كارگيري بردگان در امور ديواني و نظامي- در ابعاد گسترده- آشكارا به فتوحات اعراب مسلمان و استقرار حكومت…