تشکل موسوم به “جمتا” فاقد مجوز و وجاهت قانونی است

تشکل موسوم به “جمتا” فاقد مجوز و وجاهت قانونی است

چندی است که گروهی از مرتجعین قومی در یک باند جدید موسوم به جمتا (به اصطلاح ترکان اصلاح طلب) متشکل شده اند تا با فعال کردن گسل های قومی به وحدت ملی کشور عزیزمان آسیب بزنند.این باند غیرقانونی مدعی شده بود که با تغییر نام یک انجمن قانونی (مجمع آذریهای…